Navigace

Obsah

Stránka

Výzva - MŠMT - hřiště, sportoviště

MŠMT, do 30.11.2016

19. 10. 2016 Zobrazit více

Výzva - MMR - územní plán 2017

Výzva - MMR - územní plán 2017MMR, do 30.12.2016

19. 10. 2016 Zobrazit více

Výzva - IROP - Komunitní centra

IROP, do 31.10.2016

IROP – Rozvoj infrastruktury komunitních center
 

Termín: od 18.7.2016 do 31.10.2016

 

Oprávnění žadatelé: kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace

 

Podporované aktivity:

  • vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního základního sociálního poradenství, popřípadě volitelné sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování. Komunitní centrum realizuje volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků dané komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality.

 

Cílová skupina:

  • osoby ohrožené sociálním vyloučením: etnické menšiny (zejména Romové), osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, bezdomovci, senioři, osoby se zdravotním postižením, nízkopříjmové skupiny obyvatel, dlouhodobě nezaměstnaní (opakovaně nezaměstnaní), osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, v nepříznivě sociální situaci žijící rodiny, děti, mládež a osoby opouštějící ústavní zařízení nebo zařízení výkonu trestu. A dále  osoby ohrožené vícenásobnými riziky (kumulace znevýhodnění z více hledisek, jako je např. věk, pohlaví, zdravotní postižení, finanční zdroje, etnicita)

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 0,5 mil. Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 20 mil. Kč


Další informace o programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-39-Rozvoj-infrastruktury-komunitnich-center-v-SVL


8. 8. 2016 Zobrazit méně

Stránka