Navigace

Obsah

Stránka

Výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

Výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+Výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

23. 11. 2018 Zobrazit více

Výzva MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

Výzva MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

23. 11. 2018 Zobrazit více

Výzva Ministerstva životního prostředí - Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích

MŽP 18/2017

Termín:           do 30.3.2018

 

Podporované aktivity:

 • zakládání ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru (aleje, parky, odpočinkové plochy, tůně, mokřady)
 • zakládání a obnova funkčně propojených ploch zeleně a opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech (realizace prvků pro podporu hnízdění ptáků, plazů apod.)
 • doplňkové aktivity k výše uvedených aktivitám – pořízení nového či rekonstrukce stávajícího mobiliáře, přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, pěšin a mostků

Výše dotace: max. 80%

Obce do 500 obyvatel - maximálně: 2 000 000,- Kč

Obce nad 500 obyvatel - maximálně: 250 000,- Kč

 

Dotace je poskytována podle pravidla „de minimis“.

Přílohy k žádosti:

 • Aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy, případně jiný doklad o vlastnictví. V případě, že žadatelem o podporu není vlastník dotčeného pozemku, doloží žadatel nájemní smlouvou nebo písemný souhlas vlastníka s realizací opatření na jeho pozemku a zajištěním udržitelnosti. Aktuální výpis a snímek katastrální mapy lze nahradit výpisem a snímkem z internetové aplikace (nahlizenidokn.cuzk.cz).
 • Mapový výsek a textová část územního plánu
 • Odborný posudek zpracovaný Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“). O odborný posudek je nutné si požádat na příslušném regionálním pracovišti AOPK ČRv dostatečném předstihu, nejpozději však do 28. února 2018 (struktura odborného posudku viz Příloha č. 2 Výzvy).
 • Stanovisko orgánu státní správy (místně a věcně příslušný stavební úřad) – stanovisko dokládá, že opatření není v rozporu s územně plánovací dokumentací nebo schváleným plánem pozemkových úprav pro opatření, která nepodléhají vydání územního rozhodnutí ani stavebního povolení.
 • Projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace včetně položkového rozpočtu dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb12 v platném znění (pokud realizace opatření podléhá řízení stavebního úřadu). Rozsah projektové dokumentace je stanoven přílohou č. 3 k této Výzvě.
 • Porovnání oceněného výkazu výměr k nákladům obvyklých opatření a katalog cen stavebních prací vyjádřené v procentech nákladů obvyklých opatření a katalogu cen stavebních prací. (Pouze v případě, že prováděná opatření nemají položku v nákladech obvyklých opatření MŽP.)
 • Rozhodnutí, závazná stanoviska č i vyjádření orgánu ochrany přírody - požadovaná, pokud jsou pro daný typ opatření relevantní, příslušnými obecně závaznými právními předpisy 13. Jedná se o:

- o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku,

- o stanovisko, zda záměr může mít významný vliv na lokality soustavy Natura 2000 (stanovisko dle § 45i odst. 1),

- o výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, o povolení ke kácení.

- Pro opatření na území zvláště chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000 je nutno doložit vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody (není třeba, pokud je orgánem ochrany přírody AOPK ČR), že opatření není v rozporu s plánem/zásadami péče, souhrnem doporučeného opatření a plněním cílů ochrany k zachování předmětu ochrany. V době podání žádosti o podporu musí být plán/zásady péče či souhrn doporučených opatření platný.

 • Dokument prokazující naplně ní plánu č i rozvoje koncepce a postupné obnovy sídelní zeleně. (Pouze u obcí nad 500 obyvatel.)
 • Čestné prohlášení, že součástí projektu nebude realizace opatření, která byla rozhodnutím orgánu správy uložena jako kompenzační, náhradní nebo nápravná. Náhradní výsadby uložené za kácení dřevin v souvislosti s realizací projektu na revitalizaci zeleně se nepovažují za kompenzační, náhradní nebo nápravná.

 

 

Další informace o programu najdete zde.


5. 1. 2018 Zobrazit méně

Dotace z Olomouckého kraje 2018

Dotace z Olomouckého kraje 2018Olomoucký kraj 2018

5. 1. 2018 Zobrazit více

Dotace z Olomouckého kraje 2017

Dotace z Olomouckého kraje 2017Olomoucký kraj, 2017

2. 1. 2017 Zobrazit více

II. výzva MZe - Rybníky 2016

MZe, do 30.11.2016

26. 10. 2016 Zobrazit více

Výzva - SFDI - Bezpečnost 2017

SFDI, do 6.1.2017

25. 10. 2016 Zobrazit více

Stránka