Menu
Mikroregion Záhoran
Mikroregion Záhoran

Probíhá úprava webových stránek.

Dotace z Olomouckého kraje 2017

Stránka

Výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

Výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+Výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

23. 11. 2018 Zobrazit více

Výzva MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

Výzva MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

23. 11. 2018 Zobrazit více

Dotace z Olomouckého kraje 2018

Dotace z Olomouckého kraje 2018Olomoucký kraj 2018

5. 1. 2018 Zobrazit více

Dotace z Olomouckého kraje 2017

Dotace z Olomouckého kraje 2017Olomoucký kraj, 2017

Program obnovy venkova Olomouckého kraje

- do 31.1.2017

DT 1 – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

 1. výstavbu, rekonstrukci, opravu místních komunikací, chodníků a součástí místních komunikací (mosty, lávky apod.),

 2. výstavbu, rekonstrukci, opravu staveb v majetku obce,

 3. výstavbu, rekonstrukci, opravu veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu,

 4. přípravu a/nebo realizaci protipovodňových opatření (hráze, zatravnění, meze, úpravy na kanalizaci apod., včetně projektové dokumentace),

 5. komplexní úpravu veřejného prostranství obce, vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně – náves, liniová zeleň, hřbitovy atd.,

 6. kombinaci výše uvedených podporovaných aktivit dotačního titulu 1


 

 • minimální výše dotace: 50 000,- Kč

 • maximální výše dotace: 300 000,- Kč; 50%

 

DT 2 – Podpora zpracování územně plánovací dokumentace

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

 1. zpracování územního plánu

 2. zpracování návrhu či úprav návrhů (jednotlivé etapy) územního plánu podle stavebního zákona včetně odůvodnění a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, posouzení SEA a NATURA, pokud se zpracovává,

 3. zpracování změny územního plánu jen pokud byla vyvolána objektivními změnami v území (např. živelná pohroma a jiné), včetně vyhotovení právního stavu

 4. zpracování regulačního plánu obce.


 

 • minimální výše dotace: 30 000,- Kč

 • maximální výše dotace: 200 000,- Kč; 50%

 

Opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

 • do 24.2.2017

 • zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích realizací bezpečnostních opatření na vjezdech do obcí, ostrůvků usměrňujících dopravu v průtazích obcí, opticko-psychologických brzd na vozovce, malých okružních křižovatek, dále výstavbou chodníků pro zvýšení bezpečnosti, rekonstrukcí nebo úpravou chodníků s přímou vazbou na přechod pro chodce aj.

 • minimální výše dotace: 10 000,- Kč

 • maximální výše dotace: 2 500 000,- Kč; 50%

 

Budování a rekonstrukce přechodů pro chodce

 • do 24.2.2017

 • zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích budováním přechodů pro chodce na silnicích I., II. a III. třídy, jejich nasvětlením, popř. jinou bezpečnostní úpravou (např. místa pro přecházení) a rekonstrukcí přechodů pro chodce v průtazích obcí, zvyšující bezpečnost chodců.

 • minimální výše dotace: 10 000,- Kč

 • maximální výše dotace: 2 500 000,- Kč; 50%

 

KULTURA

 

Obnova kulturních památek

 • do 30.1.2017

 • minimální výše dotace: 200 000,- Kč (u restaurování kulturní památky: 50 000,- Kč)

 • maximální výše dotace: 500 000,- Kč; 50%

 

 

Obnova staveb drobné architektury místního významu

 • do 30.1.2016

 • minimální výše dotace: 15 000,- Kč

 • maximální výše dotace: 50 000,- Kč; 50%

 

 

Program podpory kultury

 • do 3.2.2017

- podpora kulturních aktivit všech typů pořádaných a organizovaných fyzickými i právnickými osobami všech sociálních skupin obyvatel kraje zejména v následujících oblastech:

 

- pořádání kulturních akcí (např. koncerty či divadelní představení, folklorní festivaly, výchovné koncerty, festivaly a přehlídky, akce k významným výročím);

podpora aktivit neprofesionálních kulturních a uměleckých sdružení;

tvůrčí aktivity související s územím kraje, umělecká činnost místních autorů;

výstavní a galerijní činnost;

literární a audiovizuální tvorba, např. publikace a záznamové nosiče se zaměřením na kulturu a místopis, literární díla místních autorů, vydávání a překlady odborné a umělecké literatury, kulturní periodika, dokumentární díla zaměřená na kraj, historii, současnost a na jeho obyvatele, původní tvorba odrážející život v kraji;

kulturně-vzdělávací činnost, mj. přednášky, workshopy, odborné semináře a konference;

reprezentace a propagace Olomouckého kraje, např. reprezentace kraje jednotlivci či soubory na kulturních akcích nadregionálního významu, celorepublikového charakteru nebo v zahraničí.

 

 • minimální výše dotace: 10 000,- Kč
 • maximální výše dotace: 1 000 000,- Kč, 50%

 

SPORT

Podpora celoroční sportovní činnosti

 • do 27.1.2017

 • podpora celoroční sportovní činnost oddílů nebo klubů sídlících v Olomouckém kraji. Dotace je zaměřena zejména do oblasti zabezpečení účasti členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu a pořádání sportovních, výcvikových a náborových akcí

 • minimální výše dotace: 5 000,- Kč

 • maximální výše dotace: 5 000 000,- Kč; 50%

 • u dotací do 30 000,- Kč není povinná spoluúčast

 

Podpora sportovních akcí

 • do 28.2.2017

 • podpora organizaci sportovních akcí v regionu Olomouckého kraje. Příspěvek je zaměřen zejména na organizační zajištění akce, zahrnující mimo jiné přípravu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu, nákupu pohárů, medailí a cen pro účastníky a materiální a technické zabezpečení poskytovatelem podporované akce.

 • minimální výše dotace: 5 000,- Kč

 • maximální výše dotace: 2 000 000,- Kč; 50%

 

Dotace na získání trenérské licence

 • od 1.3.2017 do 31.5.2017

 • na zvýšení vzdělání u trenérů mládeže v regionu Olomouckého kraje formou snížení nákladů na získání trenérského vzdělání. Cílem je zkvalitnění sportovní přípravy dětí a mládeže ve sportovních oddílech v regionu Olomouckého kraje. Je určen k částečnému pokrytí účastnického poplatku pro trenéry mládeže k získání trenérské licence A, B, C.

 • minimální výše dotace: 500,- Kč

 • maximální výše dotace: 10 000,- Kč; 50%

 • u dotací do 30 000,- Kč není povinná spoluúčast

 

HASIČI - obce

 

Dotace na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí

 • do 10.2.2017

 • žadatelem může být pouze obec

 • minimální výše dotace: 5 000,- Kč

 • maximální výše dotace: 300 000,- Kč; 50%

 

Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2017 – navazuje na dotaci z rozpočtu státu

 • do 10.2.2017

 • žadatelem může být pouze obec

 • minimální výše dotace: 10 000,- Kč

 • maximální výše dotace: 100 000,- Kč; 50%

 

HASIČI - spolky

 

Dotace na činnost, akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných spolků

 • do 31.7.2017

1) Dotace na činnost se poskytuje na mzdy a potřebné odvody pracovníkům sekretariátu, na provoz kanceláře a další činnost sekretariátu spojenou s přípravou a realizací akcí a projektů OSH ČMS (pořízení kancelářských potřeb, úhrada nájmu kanceláře bez energií, úhrada poštovních, internetových a telefonních služeb, propagace a propagační materiály aj.), v rozsahu plnění vyplývající z Přílohy č. 1. Žadatelem o dotaci na činnost může být pouze OSH ČMS Olomouckého kraje.

2) Dotace na akce a projekty se poskytují:

a) na podporu akcí pořádaných spolky hasičů OK a jedná se zejména o hasičské soutěže, hasičské soutěže mládeže, ukázky techniky, výstavy, reprezentaci na mistrovství v požárním sportu a to v rozsahu dle Přílohy č. 1;

b) na podporu prezentace požární ochrany veřejnosti, jedná se zejména o oslavy výročí založení spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje - např. 70, 80, 90, 100, 105, 110, 115, 120 let a více, v rozsahu dle Přílohy č. 1;

c) na podporu udržování hasičských tradic a informování o historii hasičstva.

 

Příloha č. 1 

1) Poskytnutí dotace pro hasiče, spolky a pobočné spolky hasičů Olomouckého kraje bude provedeno následujícím způsobem:

a) Dotace na činnost v daném kalendářním roce může činit max. 150.000 Kč. Z této částky bude odečtena částka ve výši finančního příspěvku poskytnutého Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje (dohodou pro potřeby OSH ČMS), pokud OSH ČMS na něj vznikl nárok. Tuto skutečnost o poskytnutí příspěvku Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje je nutné doložit v žádosti a bude zohledněna při stanovení výše dotace.

b) Poskytnutí dotace na akce a projekty bude v daném kalendářním roce provedeno v rozsahu dle níže uvedené tabulky.

 

Akce pořádané spolky hasičů Olomouckého kraje

Maximální výše dotace

Soutěž v požárním sportu

5.000 Kč

Soutěž v požárním sportu mládeže

7.000 Kč

Významné oslavy výročí založení SDH (70, 80, 90, 100,105, 110, 115, 120 a více let)

10.000 Kč

Memoriál uspořádaný za dobrovolného hasiče, který zahynul při plnění svých služebních povinností

15.000 Kč

Materiálně - technické vybavení kolektivů mladých hasičů pro celostátní hry PLAMEN a dorostu 2016/2017 (např. savice, hadice, proudnice, vzduchovky, rozdělovače, džberovky a další vybavení, které nestojí při soutěžích na dráze)

 

5.000 Kč

 

 

Akce a projekty hasičů (fyzických osob)

Maximální výše dotace

Reprezentace Olomouckého kraje na mezinárodních hasičských soutěžích

15.000 Kč

 

logo


2. 1. 2017 Zobrazit méně

II. výzva MZe - Rybníky 2016

MZe, do 30.11.2016

26. 10. 2016 Zobrazit více

Výzva - SFDI - Bezpečnost 2017

SFDI, do 6.1.2017

25. 10. 2016 Zobrazit více

Stránka

Pro obce

Univerzální překladač

Překlad (translations)

XIII. HRY MIKROREGIONU ZÁHORAN

Rakov 2015

 

Videokronika mikroregionu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie