Menu
Mikroregion Záhoran
Mikroregion Záhoran

Probíhá úprava webových stránek.

Dotace z Olomouckého kraje 2018

Stránka

Výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

Výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+Výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

23. 11. 2018 Zobrazit více

Výzva MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

Výzva MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

23. 11. 2018 Zobrazit více

Dotace z Olomouckého kraje 2018

Dotace z Olomouckého kraje 2018Olomoucký kraj 2018

Program obnovy venkova Olomouckého kraje

 

- do 7.2.2018

 

DT 1 – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

 

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

 1. výstavbu, rekonstrukci, opravu místních komunikací, chodníků a součástí místních komunikací (mosty, lávky apod.),
 2. výstavbu, rekonstrukci, opravu staveb v majetku obce,
 3. výstavbu, rekonstrukci, opravu veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu,
 4. přípravu a/nebo realizaci protipovodňových opatření (hráze, zatravnění, meze, úpravy na kanalizaci apod., včetně projektové dokumentace),
 5. komplexní úpravu veřejného prostranství obce, vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně – náves, liniová zeleň, hřbitovy atd.,
 6. kombinaci výše uvedených podporovaných aktivit dotačního titulu 1

 

 • minimální výše dotace: 50 000,- Kč
 • maximální výše dotace: 500 000,- Kč; 50%

 

Pozn. Budou-li celkové skutečně vynaložené uznatelné výdaje na projekt/akci nižší než částka odpovídající dvojnásobku poskytnuté dotace, je žadatel povinen vzniklý rozdíl poskytovateli v rámci vyúčtování dotace vrátit v souladu se Smlouvou!!!!! Už do žádosti je proto třeba uvést reálnou částku!!!!

 

 

DT 2 – Podpora zpracování územně plánovací dokumentace

 

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

 1. zpracování územního plánu
 2. zpracování návrhu  či úprav návrhů (jednotlivé etapy) územního plánu podle stavebního zákona včetně odůvodnění a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, posouzení SEA a NATURA, pokud se zpracovává,
 3. zpracování změny územního plánu jen pokud byla vyvolána objektivními změnami v území (např. živelná pohroma a jiné), včetně vyhotovení právního stavu
 4. zpracování regulačního plánu obce.

 

 • minimální výše dotace: 35 000,- Kč
 • maximální výše dotace: 200 000,- Kč; 50%

 

Pozn. Budou-li celkové skutečně vynaložené uznatelné výdaje na projekt/akci nižší než částka odpovídající dvojnásobku poskytnuté dotace, je žadatel povinen vzniklý rozdíl poskytovateli v rámci vyúčtování dotace vrátit v souladu se Smlouvou!!!!! Už do žádosti je proto třeba uvést reálnou částku!!!!

 

 

 

DT 3 – Podpora přípravy projektové dokumentace

 

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na vypracování projektové dokumentace, včetně samostatných studií, nezbytné pro realizaci plánovaného záměru obce, který je v souladu s pravidly pro podávání žádosti o poskytování dotací v rámci krajských, národních a evropských programů. Obec může financovat realizaci plánovaného záměru na základě vypracované projektové dokumentace také výhradně z vlastních zdrojů.

 

 

 • minimální výše dotace: 50 000,- Kč
 • maximální výše dotace: 300 000,- Kč; 50%

 

Pozn. Budou-li celkové skutečně vynaložené uznatelné výdaje na projekt/akci nižší než částka odpovídající dvojnásobku poskytnuté dotace, je žadatel povinen vzniklý rozdíl poskytovateli v rámci vyúčtování dotace vrátit v souladu se Smlouvou!!!!! Už do žádosti je proto třeba uvést reálnou částku!!!!

 

 

 

 

 

 

Program na podporu lesních ekosystémů 2018 - 2020

 • do 31.5.2018
 • oplocení lesních porostů (výstavba oplocenek) - výška oplocenky 160 cm, v oplocence 30% MZD

 Lze žádat pouze na práce od schválení dotačního Programu tj. od 1.1.2018 - oplocenka nesmí být postavena před tímto datem.

Obce a příspěvkové organizace obcí, církve a velké podniky podávají REGISTRACI ŽADATELE před zahájením prací tj. od 1.1.2018 do 30.4. 2018!!!

Výše dotace se stanoví součinem sazby a množstvím skutečně provedených technických jednotek (technická jednotka uvedena s přesností na 3 desetinná místa). 

 

Indikace 

Předmět 

dotace 

Technické 

jednotky

 

Sazba 

1. 

oplocení lesních porostů – oplocenky 

Kč/km 

35 000 

 

 

 

 

Budování a rekonstrukce přechodů pro chodce

 • do 15.2.2018
 • podpora zvyšování bezpečnosti provozu a bezpečnosti chodců na silnicích I., II. a III. třídy na území Olomouckého kraje 
 • minimální výše dotace: 10 000,- Kč
 • maximální výše dotace: 2 500 000,- Kč; 50%

 

 

 

Výstavba a oprava cyklostezek

 • do 15.2.2018
 • podpora výstavby a oprav cyklostezek v Olomouckém kraji
 • minimální výše dotace: 50 000,- Kč
 • maximální výše dotace: 2 500 000,- Kč; 50%

 

 

 

 

Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích – nový dotační titul!!!!!

 • do 18.5.2018
 • investiční dotace do oblasti výstavby a rekonstrukcí tělovýchovných a sportovních zařízení, zaměřenou cíleně na zkvalitnění podmínek pro sportovní činnost v obcích a městech Olomouckého kraje
 • žadatel: obec nebo jiný právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje 
 • minimální výše dotace: 200 000,- Kč
 • maximální výše dotace: 8 000 000,- Kč; 50% u obce, 30% u jiné právnické osoby (spolku)

 

 

 

 

HASIČI - obce

 

Dotace na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí

 • do 19.2.2018
 • žadatelem může být pouze obec
 • minimální výše dotace: 5 000,- Kč
 • maximální výše dotace: 300 000,- Kč; 50%
 • v případě dotace do 35 000,- Kč není vyžadována spoluúčast

 

Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2018 – navazuje na dotaci z rozpočtu státu

 • do 19.2.2018
 • žadatelem může být pouze obec
 • minimální výše dotace: 10 000,- Kč
 • maximální výše dotace: 100 000,- Kč; 50%

 

HASIČI - spolky

 

Dotace na činnost, akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných spolků

 

 • do 31.7.2018

 

- dotace především na uspořádání soutěží v požárním sportu dospělých, soutěží v požárním sportu mládeže, na uspořádání významných oslav výročí založení sborů dobrovolných hasičů, výstav a prezentací požární techniky

 

Poskytnutí dotace na akce a projekty bude v daném kalendářním roce provedeno v rozsahu dle níže uvedené tabulky.

 

 

Akce pořádané spolky a pobočnými spolky hasičů Olomouckého kraje a dále také fyzickými osobami (dle odst. 4.1. Pravidel dotačního programu) 

Maximální výše dotace 

Soutěž v požárním sportu dospělých 

8.000,- Kč 

Soutěž v požárním sportu mládeže 

10.000,- Kč 

Významné oslavy výročí založení SDH (70, 80, 90, 100,105, 110, 115, 120 a více let) 

10.000,- Kč 

Memoriál uspořádaný za dobrovolného hasiče, který zahynul při plnění svých služebních povinností 

15.000,- Kč 

Reprezentace Olomouckého kraje na mezinárodních hasičských soutěžích 

15.000,- Kč 

 

 

Uvedeny jsou pouze akce, které se přímo dotýkají spolků SDH, jinak je možné žádat i na akce pořádané krajským spolkem hasičů, Moravskou hasičskou jednotou či sportovním klubem při HZS Olomouckého kraje.

 

 

 

SENIOŘI

 

Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování

 • do 4.2.2018
 • kluby seniorů atd.
 • Aktivity:
  • jednorázové nebo pravidelně opakující se akce/projekty zaměřené na sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení
  • činnost nestátních neziskových organizací působících v sociální oblasti, jejichž hlavním posláním je hájení zájmů osob znevýhodněných v různých oblastech života či ohrožených sociálním vyloučením
  • akce/projekty směřující ke zvýšení pracovního uplatnění osob se ztíženým postavením na trhu práce
  • akce/projekty zaměřené na vzdělávání, informace a osvětu v oblasti sociální
 • minimální výše dotace: 10 000,- Kč
 • v případě dotace do 35 000,- Kč není vyžadována spoluúčast

 

 

 

SPORT

 

Podpora sportovních akcí

 • do 2.2.2018
 • podpora organizaci sportovních akcí v regionu Olomouckého kraje. Příspěvek je zaměřen zejména na organizační zajištění akce, zahrnující mimo jiné přípravu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu, nákupu pohárů, medailí a cen pro účastníky a materiální a technické zabezpečení poskytovatelem podporované akce.
 • minimální výše dotace: 10 000,- Kč
 • maximální výše dotace: 1 000 000,- Kč; 50%
 • v případě dotace do 35 000,- Kč není vyžadována spoluúčast

 

 

 

Dotace na získání trenérské licence

 • od 1.3.2018 do 18.5.2018

-      na zvýšení vzdělání u trenérů mládeže v regionu Olomouckého kraje formou snížení nákladů na získání trenérského vzdělání. Cílem je zkvalitnění sportovní přípravy dětí a mládeže ve sportovních oddílech v regionu Olomouckého kraje. Je určen k částečnému pokrytí účastnického poplatku pro trenéry mládeže k získání trenérské licence A, B, C.

 • minimální výše dotace: 500,- Kč
 • maximální výše dotace: 20 000,- Kč
 • není povinná spoluúčast

 

KULTURA

 

Obnova kulturních památek

 • do 7.2.2018
 • minimální výše dotace: 200 000,- Kč (u restaurování kulturní památky: 50 000,- Kč)
 • maximální výše dotace: 500 000,- Kč; 50%

 

 

Obnova staveb drobné architektury místního významu

 • do 7.2.2018
 • minimální výše dotace: 15 000,- Kč
 • maximální výše dotace: 50 000,- Kč; 50%
 • v případě dotace do 35 000,- Kč není vyžadována spoluúčast

 

 

 

Program podpory kultury

 • do 2.2.2018

- podpora kulturních aktivit všech typů pořádaných a organizovaných fyzickými i právnickými osobami všech sociálních skupin obyvatel kraje zejména v následujících oblastech:

 

            - pořádání kulturních akcí (např. koncerty či divadelní představení, folklorní festivaly, výchovné koncerty, festivaly a přehlídky, akce k významným výročím);

            – podpora aktivit neprofesionálních kulturních a uměleckých sdružení;

            – tvůrčí aktivity související s územím kraje, umělecká činnost místních autorů;

            – výstavní a galerijní činnost;

            – literární a audiovizuální tvorba, např. publikace a záznamové nosiče se zaměřením      na kulturu a místopis, literární díla místních autorů, vydávání a překlady odborné a          umělecké literatury, kulturní periodika, dokumentární díla zaměřená na kraj, historii,         současnost a na jeho obyvatele, původní tvorba odrážející život v kraji;

            – kulturně-vzdělávací činnost, mj. přednášky, workshopy, odborné semináře a     konference;

            – reprezentace a propagace Olomouckého kraje, např. reprezentace kraje jednotlivci      či soubory na kulturních akcích nadregionálního významu, celorepublikového charakteru nebo v zahraničí.

 

 • minimální výše dotace: 10 000,- Kč
 • maximální výše dotace: 1 000 000,- Kč, 50%
 • v případě dotace do 35 000,- Kč není vyžadována spoluúčast

 

logo


5. 1. 2018 Zobrazit méně

Dotace z Olomouckého kraje 2017

Dotace z Olomouckého kraje 2017Olomoucký kraj, 2017

2. 1. 2017 Zobrazit více

II. výzva MZe - Rybníky 2016

MZe, do 30.11.2016

26. 10. 2016 Zobrazit více

Výzva - SFDI - Bezpečnost 2017

SFDI, do 6.1.2017

25. 10. 2016 Zobrazit více

Stránka

Pro obce

Univerzální překladač

Překlad (translations)

XIII. HRY MIKROREGIONU ZÁHORAN

Rakov 2015

 

Videokronika mikroregionu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie