Menu
Mikroregion Záhoran
Mikroregion Záhoran

Probíhá úprava webových stránek.

Výzva Ministerstva životního prostředí - Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích

Stránka

Výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

Výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+Výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

23. 11. 2018 Zobrazit více

Výzva MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

Výzva MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

23. 11. 2018 Zobrazit více

Výzva Ministerstva životního prostředí - Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích

MŽP 18/2017

Termín:           do 30.3.2018

 

Podporované aktivity:

 • zakládání ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru (aleje, parky, odpočinkové plochy, tůně, mokřady)
 • zakládání a obnova funkčně propojených ploch zeleně a opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech (realizace prvků pro podporu hnízdění ptáků, plazů apod.)
 • doplňkové aktivity k výše uvedených aktivitám – pořízení nového či rekonstrukce stávajícího mobiliáře, přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, pěšin a mostků

Výše dotace: max. 80%

Obce do 500 obyvatel - maximálně: 2 000 000,- Kč

Obce nad 500 obyvatel - maximálně: 250 000,- Kč

 

Dotace je poskytována podle pravidla „de minimis“.

Přílohy k žádosti:

 • Aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy, případně jiný doklad o vlastnictví. V případě, že žadatelem o podporu není vlastník dotčeného pozemku, doloží žadatel nájemní smlouvou nebo písemný souhlas vlastníka s realizací opatření na jeho pozemku a zajištěním udržitelnosti. Aktuální výpis a snímek katastrální mapy lze nahradit výpisem a snímkem z internetové aplikace (nahlizenidokn.cuzk.cz).
 • Mapový výsek a textová část územního plánu
 • Odborný posudek zpracovaný Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“). O odborný posudek je nutné si požádat na příslušném regionálním pracovišti AOPK ČRv dostatečném předstihu, nejpozději však do 28. února 2018 (struktura odborného posudku viz Příloha č. 2 Výzvy).
 • Stanovisko orgánu státní správy (místně a věcně příslušný stavební úřad) – stanovisko dokládá, že opatření není v rozporu s územně plánovací dokumentací nebo schváleným plánem pozemkových úprav pro opatření, která nepodléhají vydání územního rozhodnutí ani stavebního povolení.
 • Projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace včetně položkového rozpočtu dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb12 v platném znění (pokud realizace opatření podléhá řízení stavebního úřadu). Rozsah projektové dokumentace je stanoven přílohou č. 3 k této Výzvě.
 • Porovnání oceněného výkazu výměr k nákladům obvyklých opatření a katalog cen stavebních prací vyjádřené v procentech nákladů obvyklých opatření a katalogu cen stavebních prací. (Pouze v případě, že prováděná opatření nemají položku v nákladech obvyklých opatření MŽP.)
 • Rozhodnutí, závazná stanoviska č i vyjádření orgánu ochrany přírody - požadovaná, pokud jsou pro daný typ opatření relevantní, příslušnými obecně závaznými právními předpisy 13. Jedná se o:

- o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku,

- o stanovisko, zda záměr může mít významný vliv na lokality soustavy Natura 2000 (stanovisko dle § 45i odst. 1),

- o výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, o povolení ke kácení.

- Pro opatření na území zvláště chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000 je nutno doložit vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody (není třeba, pokud je orgánem ochrany přírody AOPK ČR), že opatření není v rozporu s plánem/zásadami péče, souhrnem doporučeného opatření a plněním cílů ochrany k zachování předmětu ochrany. V době podání žádosti o podporu musí být plán/zásady péče či souhrn doporučených opatření platný.

 • Dokument prokazující naplně ní plánu č i rozvoje koncepce a postupné obnovy sídelní zeleně. (Pouze u obcí nad 500 obyvatel.)
 • Čestné prohlášení, že součástí projektu nebude realizace opatření, která byla rozhodnutím orgánu správy uložena jako kompenzační, náhradní nebo nápravná. Náhradní výsadby uložené za kácení dřevin v souvislosti s realizací projektu na revitalizaci zeleně se nepovažují za kompenzační, náhradní nebo nápravná.

 

 

Další informace o programu najdete zde.


5. 1. 2018 Zobrazit méně

Dotace z Olomouckého kraje 2018

Dotace z Olomouckého kraje 2018Olomoucký kraj 2018

5. 1. 2018 Zobrazit více

Dotace z Olomouckého kraje 2017

Dotace z Olomouckého kraje 2017Olomoucký kraj, 2017

2. 1. 2017 Zobrazit více

II. výzva MZe - Rybníky 2016

MZe, do 30.11.2016

26. 10. 2016 Zobrazit více

Výzva - SFDI - Bezpečnost 2017

SFDI, do 6.1.2017

25. 10. 2016 Zobrazit více

Stránka

Pro obce

Univerzální překladač

Překlad (translations)

XIII. HRY MIKROREGIONU ZÁHORAN

Rakov 2015

 

Videokronika mikroregionu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie