Menu
Mikroregion Záhoran
Mikroregion Záhoran

Probíhá úprava webových stránek.

Výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

Stránka

Výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

Výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+Výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR 2019+

 

logo

 

Vyhlašovatel:              Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Termín:                       21.11.2018 – 28.2.2019

 

Přehled dotačních titulů vyhlášených v této výzvě:

 

Dotační titul A:          Podpora obnovy místních komunikací

Dotační titul B:          Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Dotační titul C:          Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní                                                  infrastruktury

Dotační titul D:          Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

Dotační titul E:          Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Dotační titul G:          Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

Dotační titul H:          Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního                                  odpočinku

Dotační titul I:            Podpora dostupnosti služeb

Dotační titul K:           Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na                                           rozvoji obcí

 

Dotační titul A: Podpora obnovy místních komunikací

 

Výše příspěvku:

Minimální částka

500 000,- Kč

Maximální částka

5 000 000,- Kč

Procentní sazba

maximálně do 70% celkových uznatelných výdajů projektu

 

Podporované aktivity:

Podporovány budou projekty zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:

·  všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;

·  místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;

·  napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci; je-li tato v majetku obce

·  dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:

- obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),

- obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Přípustné změny povrchů

·  Původní povrch: Asfalt, beton, dlažba, betonové panely, štěrk

·  Nový povrch: Asfalt, beton, dlažba

 

Dotační titul B: Podpora obnovy sportovní infrastruktury

 

Výše příspěvku:

 

Minimální částka

500 000,- Kč

Maximální částka

5 000 000,- Kč

Procentní sazba

maximálně do 70% celkových uznatelných výdajů projektu

 

 

Podporované aktivity:

Podporovány budou akce zaměřené na:

·  na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,

·  na obnovu školních tělocvičen

Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu použít.

Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro volnočasové aktivity.

Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Mimoškolní využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové časové kapacity objektu.


Uznatelné náklady:

-  vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury,

-  vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, toalety, střídačky (pevně zabudované), nářaďovna apod., v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy sportovní infrastruktury,

-  oplocení, osvětlení školního hřiště, v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy školního hřiště,

-  výměna kotle včetně otopné soustavy, v případě, že tato akce je součástí obnovy školní tělocvičny.

 

Dotační titul C: Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

 

Výše příspěvku:

 

Minimální částka

200 000,- Kč

Maximální částka

1 000 000,- Kč

Procentní sazba

maximálně do 70% celkových uznatelných výdajů projektu

 

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu:

· propustků

·  mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti

·  parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí

·  zastávek linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy

Podporovány budou akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být budovány pro konkrétního provozovatele/uživatele a nesmí sloužit k provozování ekonomické činnosti účastníka podprogramu.

 

Dotační titul D: Podpora vítězů soutěže Vesnice roku - Býškovice

Výše příspěvku:

Oranžová stuha v krajském kole

600 000,- Kč

Procentní sazba

maximálně do 85 % celkových uznatelných výdajů projektu

 

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na:

  • obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.),
  • komplexní úpravu veřejných prostranství,
  • obnovu a zřizování veřejné zeleně
  • rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,
  • obnovu a pořízení technického vybavení a zařízení,
  • přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku

 

Dotační titul E: Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

 

Výše příspěvku:

 

Minimální částka

500 000,- Kč

Maximální částka

10 000 000,- Kč

Procentní sazba

maximálně do 70% celkových uznatelných výdajů projektu

 

 

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:

·  Kulturní domy

·  Obecní domy

·  Multifunkční domy

·  Školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu) apod.

 

Neuznatelné náklady:

-  nová výstavba,

-  související s obnovou prostor určených k bydlení,

-  nákup a pořízení vybavení, nábytku.

Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové kapacity (časové, dispoziční apod.).

 

 


23. 11. 2018 Zobrazit méně

Výzva MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

Výzva MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

23. 11. 2018 Zobrazit více

Dotace z Olomouckého kraje 2018

Dotace z Olomouckého kraje 2018Olomoucký kraj 2018

5. 1. 2018 Zobrazit více

Dotace z Olomouckého kraje 2017

Dotace z Olomouckého kraje 2017Olomoucký kraj, 2017

2. 1. 2017 Zobrazit více

II. výzva MZe - Rybníky 2016

MZe, do 30.11.2016

26. 10. 2016 Zobrazit více

Výzva - SFDI - Bezpečnost 2017

SFDI, do 6.1.2017

25. 10. 2016 Zobrazit více

Stránka

Pro obce

Univerzální překladač

Překlad (translations)

XIII. HRY MIKROREGIONU ZÁHORAN

Rakov 2015

 

Videokronika mikroregionu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie