Menu
Mikroregion Záhoran
Mikroregion Záhoran

Výzva - MMR - územní plán 2017

Výzva - MMR - územní plán 2017

MMR, do 30.12.2016

Vyhlašovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

logo

Termín: do 30.12.2016

Oprávnění žadatelé: obce, které nemají žádný územní plán nebo má územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru a jeho platnost skončí do 31.12.2020

 

Pořízení územního (zpracování) plánu podle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů zahrnuje:

  • zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu, pokud je ve schváleném zadání územního plánu variant uloženo;

  • vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast;

  • zpracování úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání

 

Datem zahájení realizace akce na pořízení územních plánů je datum schválení zadání územního plánu.

 

Datem ukončení realizace akce na pořízení územních plánů je datum předání upraveného návrhu územního plánu pro veřejné projednání pořizovateli.

 

Při podání žádosti musí být podepsána smlouva o dílo!!!

 

Výše příspěvku:

Maximální částka: 400.000,- Kč/jeden územní plán

Procentní sazba: maximálně do 80 % celkových způsobilých výdajů projektu


 

Doba realizace: nejpozději do 3 let od Rozhodnutí musí být zajištěno vydání územně plánovací dokumentace včetně nabytí její účinnosti

Přílohy k žádosti:

 

1. Prohlášení obce, že nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, zdravotní pojišťovně nebo bankám;

2. Smluvní zajištění nákupu služeb:

  • smlouva s projektantem územního plánu s příslušnou autorizací, která bude obsahovat požadavky na členění obsahu dokumentace dle přílohy 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, na respektování obecných požadavků na vymezování ploch a dále bude obsahovat cenu v členění po jednotlivých etapách zpracování územního plánu;

  • smlouvy se zhotoviteli příslušných částí vyhodnocení vlivů na URÚ, pokud jsou součástí akce (osobami s příslušnými autorizacemi)

3. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením, která žadatel provedl před podáním žádosti formou prohlášení žadatele.

 

4. Doklad o splnění kvalifikačních požadavků pořizovatele ve smyslu §24 nebo §189 odst. 3, popř. Ve spojení s § 195 zákona č. 183/2006 Sb. - stavebního zákona, kterým je:

  • doklad o splnění kvalifikačních požadavků úředníka obecního/městského úřadu, nebo

  • doklad o zajištění pořízení příslušným úřadem územního plánování (vyjádření, sdělení), nebo

  • kopie smlouvy o zajištění pořizování a doklad o splnění kvalifikačních požadavků fyzické osoby, která bude pořizování zajišťovat, nebo

  • veřejnoprávní smlouva ve smyslu § 6 odst. 2 stavebního zákona a doklad o splnění kvalifikačních požadavků úředníka obecního/městského úřadu, se kterým je veřejnoprávní smlouva uzavřena

5. Doklad o splnění kvalifikačních požadavků na projektanta ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, ve znění pozdějších předpisů;

6. Výpis z usnesení zastupitelstva o schválení zadání územního plánu včetně kopie tohoto zadání;

7. Doklad o vlastních finančních prostředcích minimálně ve výši rozdílu mezi celkovou cenou (na všechny etapy na zpracování návrhu územního plánu a na vyhodnocení vlivů URÚ, je-li zadáním požadováno) a předpokládanou výší dotace.

 

Další informace o programu: http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Narodni-program-Podpora-uzemne-planovacich-cinnosti-obci-(1)/text

 

Datum vložení: 19. 10. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 10. 2016 0:00
Autor: Správce Webu

Pro obce

Univerzální překladač

Překlad (translations)

XIII. HRY MIKROREGIONU ZÁHORAN

Rakov 2015

 

Videokronika mikroregionu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie