Menu
Mikroregion Záhoran
Mikroregion Záhoran

Dokumenty

ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA Dobrovolného svazku obcí mikroregionu ZÁHORAN

V souladu s ustanoveními §§ 49-53 a § 46 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v návaznosti na ustanovení § 20f a následujícího zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Obec Býškovice, IČO 00636136, sídlo Býškovice č.71, pošta Všechovice, 753 53, zastoupená starostkou obce Libuší Sehnálkovou, r.č. 535709/093, bytem Býškovice 58

Obec Horní Újezd, IČO 00636274, sídlo Horní Újezd č. 83, pošta Všechovice, 753 53, zastoupená starostkou obce Alenou Veličkovou, r.č. 626104/1336, bytem Horní Újezd 65

Obec Opatovice, IČO 00301655, sídlo Opatovice, ul. Hlavní č. 170, pošta Opatovice, 753 56, zastoupená starostou obce Antonínem Tomečkem, r.č. 440429/463, bytem Opatovice č.p.180

Obec Paršovice, IČO 00636461, sídlo Paršovice č. 98, pošta Paršovice, 753 55, zastoupená starostou obce Antonínem Lukešem, r.č. 401221/447, bytem Paršovice 80

Obec Provodovice, IČO 00636487, sídlo Provodovice, pošta Všechovice, 753 53, zastoupená starostou obce Cyrilem Zdráhalou, r.č. 570318/0758, bytem Provodovice 23

Obec Rakov, IČO 00636541, sídlo Rakov, pošta Paršovice, 753  54, zastoupená starostou obce Jaroslavem Cagašem, r.č. 540912/1091, bytem Rakov 72

Obec Rouské, IČO 00636550, sídlo Rouské č. 64, pošta Všechovice, 753 53, zastoupená starostkou obce Miluší Stržínkovou, r.č. 515827/089, bytem Rouské 26

Obec Všechovice, IČO 00302228, sídlo Všechovice č. 17, pošta Všechovice, 753 53, zastoupená starostou obce Stanislavem Hlobilkem, r.č. 380804/440, bytem Všechovice 187

tuto

zakladatelskou smlouvu

Čl. 1

Zakladatelé zakládají za podmínek dohodnutých v této smlouvě dobrovolný svazek obcí (dále jen svazek).

Čl. 2

Název svazku zní: Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Záhoran.

Čl. 3

Sídlem svazku je obecní úřad Rouské, Rouské 64, pošta Všechovice 753 53.

Čl. 4

Popis práv a povinností členů svazku, členství ve svazku, zásad činnosti orgánů svazku, kontroly a hospodaření svazku je uveden ve  stanovách, které jsou nedílnou přílohou této zakladatelské smlouvy.

Čl. 5

Tato smlouva musí být před jejím podpisem spolu se stanovami schválena zastupitelstvy zakládajících obcí.

Čl. 6

Svazek nabývá právní způsobilosti zápisem do registru sdružení vedeného u Okresního úřadu Přerov. Svazek zaniká výmazem z registrace. Před zánikem svazku bude provedena likvidace, nepřejde-li celý majetek svazku na právního zástupce.

Čl. 7

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran po předchozím schválení smlouvy zastupitelstvy zakládajících obcí.

Čl. 8

Zakladatelé připojují v této smlouvě schvalující usnesení zastupitelstev zakládajících obcí.

Čl. 9

Jakékoliv změny nebo dodatky k této zakladatelské smlouvě vyžadují schválení zastupitelstvy členských obcí.

Čl. 10

Nejpozději do 30 dnů od registrace svazku proběhne ustanovující valná hromada, která zvolí orgány svazku.

V Rouském dne 30.11.2001


 

STANOVY „Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Záhoran“

I. Název a sídlo členů Dobrovolného svazku obcí

Členy svazku jsou:
1. Obec Býškovice, sídlo Býškovice č. 71, PSČ 753 53
2. Obec Horní Újezd, sídlo Horní Újezd č. 83, PSČ 753 53
3. Obec Malhotice, sídlo Malhotice č. 1, PSČ 753 53
4. Obec Opatovice, sídlo Opatovice, ul. Hlavní č. 170, PSČ 753 56
5. Obec Paršovice, sídlo Paršovice č. 98, PSČ 753 55
6. Obec Provodovice, sídlo Provodovice č. 49, PSČ 753 53
7. Obec Rakov, sídlo Rakov č. 33, PSČ 753 53
8. Obec Rouské, sídlo Rouské č. 64, PSČ 753 53
9. Obec Všechovice, sídlo Všechovice č. 17, PSČ 753 53

II. Název a sídlo dobrovolného svazku obcí

1) Dobrovolný svazek obcí nese název Dobrovolný svazek obcí mikroregionu „Záhoran“ (dále jen svazek).
2) Sídlo svazku: Obecní úřad Rouské, Rouské č.p. 64, PSČ 753 53

III.Předmět činnosti

1) Předmětem činnosti svazku je zejména spolupráce na činnostech v oblastech :
a) školství, sociální péče, kultury, veřejného pořádku, požární ochrany, péče o zvířata, cestovního ruchu,
b) zabezpečování čistoty obcí, správě veřejné zeleně, veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využítí nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a  čištění odpadních vod,
c) zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění veřejné dopravní obslužnosti na území svazku,
d) ochrany ovzduší, přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v objektech ve vlastnictví obcí sdružených ve svazku,
e) správy majetku obcí sdružených do svazku, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních a kulturních zařízení spravovaných obcemi sdruženými do svazku (dále jen členské obce).

2) Předmětem činnosti svazku je koordinace postupů při řešení:
a) rozvoje samosprávy obcí
b) hospodářského, sociálního a kulturního života obcí
c) vztahů k orgánům statní správy a vyšších územních samosprávných celků
d) podpory zemědělského a nezemědělského podnikání, rozvoj a diverzifikace nezemědělských prostorů, nezaměstnanosti
e) společná péče o památky na území obcí
f) využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy
g) podpory venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů
h) společné přípravy projektů pozemkových úprav
i) dopravní obslužnosti na území obcí
j) spolupráce a výměny know-how mezi obcemi a zeměmi EU
k) spolupráce s Regionální agenturou pro rozvoj Střední Moravy se sídlem v Olomouci na mikroregionálních projektech
l) zřízení studijního, koordinačního centra pro podporu řešení společenské problematiky.

IV. Orgány svazku

Orgány svazku jsou:
a) valná hromada
b) předseda svazku

V. Valná hromada

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku. Rozhoduje o všech záležitostech svazku

2) Členy valné hromady jsou starostové obcí a občané členských obcí, zvoleni zastupitelstvy členských obcí. Zastupitelstvo volí jen jednoho občana

3) Všichni členové valné hromady mají právo účastnit se jejího jednání

4) Do pravomoci valné hromady náleží:
a) schvalování, doplnění a změny stanov,
b) volba předsedy a místopředsedy svazku,
c) schvalování zpráv o činnosti svazku,
d) schvalování rozpočtu svazku a jeho změn, závěrečného účtu spolu se správou o výsledcích nebo auditu za uplynulý kalendářní rok, schvalování dalších obcí do svazku, zániku členství ve svazku v případě porušení stanov,
e) schvalování majetkového vyrovnání s obcí vystupující ze svazku, rozdělení likvidačního zůstatku,
f) rozhodování o nakládání s majetkem svazku, přijetí movitých věcí či nemovitostí do majetku svazku, jiných věcí, které svazek získá za účelem plnění předmětu činnosti vymezeného těmito stanovami.

5) Ke schválení určitého úkonu za svazek je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů valné hromady.

6) Valná hromada se schází nejméně jedenkrát za tři měsíce. V  případě, že se nesejde nadpoloviční většina všech členů valné hromady, není tato usnášeníschopná a předsedající ji rozpustí. Následně svolá nové zasedání valné hromady, nejpozději do 14 dnů.

7) Valnou hromadu svolává a řídí předseda svazku

VI. Předseda svazku

1) Předseda svazku zastupuje svazek navenek, je statutárním orgánem svazku.

2) V době nepřítomnosti je předseda svazku (dále jen předseda) zastupován místopředsedou svazku (dále jen místopředseda).

3) Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda a místopředseda nebo jiný člen valné hromady jí pověřený.

4) Předseda svolává zasedání valné hromady v souladu s článkem V., bod 7 těchto stanov a řídí zasedání. Je povinen svolat zasedání valné hromady, požádá-li o to alespoň 50 % členů svazku.

5) Předseda připravuje společně s místopředsedou podklady pro zasedání valné hromady.

6) Předseda zajišťuje administrativní činnosti svazku prostřednictvím zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, kterou ve  svazku zastupuje. Náklady spojené s administrativní činností svazku jsou refundovány dle čl. XI. těchto stanov.

7) Předseda požádá Okresní úřad nebo auditora nejpozději do 31.1. o  vyhotovení auditu za uplynulý rok.

8) Předseda oznámí občanům členských obcí nejpozději 7 dnů před zasedáním valné hromady svazku místo a dobu konání zasedání, a to vyvěšením na úředních deskách obecních úřadů členských obcí.

9) Předseda zajišťuje zveřejnění návrhu rozpočtu a návrhu závěrečného účtu svazku u členských obcí, a to vyvěšením na úředních deskách obecních úřadů členských obcí. Při zveřejnění návrhu rozpočtu a  závěrečného účtu svazku současně stanoví lhůtu pro podání připomínek občanů členských obcí.

VII. Společná ustanovení o orgánech svazku

1) O průběhu zasedání kolektivních orgánů svazku a o jejich rozhodnutích se pořizují písemné zápisy podepsané zapisovatelem a  předsedajícím zasedání.

2) Písemné zápisy jsou uloženy k nahlédnutím všem občanům členských obcí, členům zastupitelstev členských obcí, členům orgánů svazku, předsedovi a místopředsedovi u obecních úřadů zajišťujících administrativní činnost svazku dle čl. VI odst. 6.

VIII. Majetek

1) Majetek svazku je tvořen členskými příspěvky.

2) Členské příspěvky jsou splatné vždy k 31.1. kalendářního roku ve výši 10 Kč ročně na každého občana s trvalým pobytem v členské obci. Při určení počtu občanů s trvalým pobytem se vychází ze stavu platného k 1. lednu kalendářního roku. Příspěvky splacené smluvními stranami budou převedeny nejpozději do 31.1. na společný účet u KB Hranice.

3) Majetkem svazku se stávají veškeré vložené a poskytnuté finanční prostředky, movité věci či nemovitosti, jiné věci, které svazek získá za účelem plnění předmětu činnosti vymezeného těmito stanovami.

4) Finanční prostředky svazku jsou vedeny na zvláštním účtu u  pozn. – stejný jako v bodě (2). Svazek vede o svém hospodaření samostatné účetnictví oddělené od účetnictví členských obcí.

IX. Zdroje příjmů svazku

Zdrojem příjmů svazku jsou zejména:
a) příspěvky členských obcí
b) finanční prostředky získané činností svazku
c) dobrovolné příspěvky členských obcí
d) dotace, dary, popřípadě jiné finanční prostředky.

X. Hospodaření svazku

1) Svazek sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se prování do 6 měsíců po skončení kalendářního roku.

2) Svazek vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích a finančních vztazích k rozpočtům členských obcí.

3) Návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu za uplynulý kalendářní rok musí být vhodným způsobem zveřejněn u členských obcí, nejméně po dobu 15 dnů před jejich projednáním na zasedání valné hromady svazku, aby se k nim občané členských obcí mohli vyjádřit.

XI. Práva a povinnosti členů svazku

1) Každý z členů svazku má právo:
a) určit své zástupce ve valné hromadě
b) navrhovat kandidáty na předsedu a místopředsedu svazku, požadovat cestou svého statutárního zástupce vysvětlení a uplatňovat návrhy k  činnosti svazku
c) využívat majetek a zařízení svazku
d) na úhradu administrativních a věcných nákladů vzniklých v souvislosti s činností ve prospěch svazku.

2) Každý člen svazku má povinnost hradit členské příspěvky v souladu s ust. čl. VIII odst. 2.

XII. Rozdělení zisků a podíl na úhradě při ztrátě

Případný zisk nebo ztráta se rozpočítá podle počtu obyvatel jednotlivých obcí.

XIII. Členství ve svazku

1) Členství ve svazku je dobrovolné a vzniká podpisem zakladatelské smlouvy. Další člen může do svazku vstoupit pouze se souhlasem ostatních členů svazku (schválením zastupitelstvy členských obcí). Při vstupu musí nový člen prohlásit, že přistupuje ke stanovám svazku.

2) Členství ve svazku zaniká písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta je 6 měsíční a počíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po podání výpovědi. Lhůta nekončí dříve než posledním dnem měsíce, v němž došlo k  úplnému majetkovému vypořádání se členem svazku, který dal výpověď.

3) Členství zaniká v případě prokazatelného porušení stanov svazku členem svazku. Pro majetkové vypořádání platí předchozí ustanovení.

XIV. Zrušení svazku

1) Svazek se zrušuje dohodou schválenou valnou hromadou.

2) Svazek zaniká výmazem z registrace. Před návrhem na výmaz se provede likvidace majetku svazku tak, že likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy svazku, a to tak, že se rozpočítá podle počtu občanů v  jednotlivých obcích svazku.

XV. Kontrola

1) Svazek předloží výsledek přezkoumání hospodaření svazku nebo auditu všem zastupitelstvům členských obcí před schválením přezkoumání hospodaření svazku nebo auditu valnou hromadou.

2) Předseda předloží ročně zastupitelstvu členských obcí ke  schválení zprávu o činnosti svazku před jejím schválením valnou hromadou.

XVI. Závěrečná ustanovení

1) Nejpozději do 30 dnů od registrace svazku proběhne ustavující valná hromada, která zvolí orgány svazku.

2) V případě, že se vyskytnou otázky těmito stanovami neupravené, rozhoduje o jejich řešení svým hlasováním valná hromada.

3) Změnu či doplnění těchto stanov lze provést pouze po předchozím schválení zastupitelstvy členských obcí.

4) Stanovy jsou vyhotoveny v 9 výtiscích, každý člen svazku obdrží po 1 výtisku těchto stanov.

V Rouském dne: 30.11.2001

 

 

 

Dokumenty

Univerzální překladač

Překlad (translations)

XIII. HRY MIKROREGIONU ZÁHORAN

Rakov 2015

 

Videokronika mikroregionu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie