Menu
Mikroregion Záhoran
Mikroregion Záhoran

Dotace z Olomouckého kraje 2017

Dotace z Olomouckého kraje 2017

Olomoucký kraj, 2017

Program obnovy venkova Olomouckého kraje

- do 31.1.2017

DT 1 – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

 1. výstavbu, rekonstrukci, opravu místních komunikací, chodníků a součástí místních komunikací (mosty, lávky apod.),

 2. výstavbu, rekonstrukci, opravu staveb v majetku obce,

 3. výstavbu, rekonstrukci, opravu veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu,

 4. přípravu a/nebo realizaci protipovodňových opatření (hráze, zatravnění, meze, úpravy na kanalizaci apod., včetně projektové dokumentace),

 5. komplexní úpravu veřejného prostranství obce, vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně – náves, liniová zeleň, hřbitovy atd.,

 6. kombinaci výše uvedených podporovaných aktivit dotačního titulu 1


 

 • minimální výše dotace: 50 000,- Kč

 • maximální výše dotace: 300 000,- Kč; 50%

 

DT 2 – Podpora zpracování územně plánovací dokumentace

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

 1. zpracování územního plánu

 2. zpracování návrhu či úprav návrhů (jednotlivé etapy) územního plánu podle stavebního zákona včetně odůvodnění a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, posouzení SEA a NATURA, pokud se zpracovává,

 3. zpracování změny územního plánu jen pokud byla vyvolána objektivními změnami v území (např. živelná pohroma a jiné), včetně vyhotovení právního stavu

 4. zpracování regulačního plánu obce.


 

 • minimální výše dotace: 30 000,- Kč

 • maximální výše dotace: 200 000,- Kč; 50%

 

Opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

 • do 24.2.2017

 • zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích realizací bezpečnostních opatření na vjezdech do obcí, ostrůvků usměrňujících dopravu v průtazích obcí, opticko-psychologických brzd na vozovce, malých okružních křižovatek, dále výstavbou chodníků pro zvýšení bezpečnosti, rekonstrukcí nebo úpravou chodníků s přímou vazbou na přechod pro chodce aj.

 • minimální výše dotace: 10 000,- Kč

 • maximální výše dotace: 2 500 000,- Kč; 50%

 

Budování a rekonstrukce přechodů pro chodce

 • do 24.2.2017

 • zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích budováním přechodů pro chodce na silnicích I., II. a III. třídy, jejich nasvětlením, popř. jinou bezpečnostní úpravou (např. místa pro přecházení) a rekonstrukcí přechodů pro chodce v průtazích obcí, zvyšující bezpečnost chodců.

 • minimální výše dotace: 10 000,- Kč

 • maximální výše dotace: 2 500 000,- Kč; 50%

 

KULTURA

 

Obnova kulturních památek

 • do 30.1.2017

 • minimální výše dotace: 200 000,- Kč (u restaurování kulturní památky: 50 000,- Kč)

 • maximální výše dotace: 500 000,- Kč; 50%

 

 

Obnova staveb drobné architektury místního významu

 • do 30.1.2016

 • minimální výše dotace: 15 000,- Kč

 • maximální výše dotace: 50 000,- Kč; 50%

 

 

Program podpory kultury

 • do 3.2.2017

- podpora kulturních aktivit všech typů pořádaných a organizovaných fyzickými i právnickými osobami všech sociálních skupin obyvatel kraje zejména v následujících oblastech:

 

- pořádání kulturních akcí (např. koncerty či divadelní představení, folklorní festivaly, výchovné koncerty, festivaly a přehlídky, akce k významným výročím);

podpora aktivit neprofesionálních kulturních a uměleckých sdružení;

tvůrčí aktivity související s územím kraje, umělecká činnost místních autorů;

výstavní a galerijní činnost;

literární a audiovizuální tvorba, např. publikace a záznamové nosiče se zaměřením na kulturu a místopis, literární díla místních autorů, vydávání a překlady odborné a umělecké literatury, kulturní periodika, dokumentární díla zaměřená na kraj, historii, současnost a na jeho obyvatele, původní tvorba odrážející život v kraji;

kulturně-vzdělávací činnost, mj. přednášky, workshopy, odborné semináře a konference;

reprezentace a propagace Olomouckého kraje, např. reprezentace kraje jednotlivci či soubory na kulturních akcích nadregionálního významu, celorepublikového charakteru nebo v zahraničí.

 

 • minimální výše dotace: 10 000,- Kč
 • maximální výše dotace: 1 000 000,- Kč, 50%

 

SPORT

Podpora celoroční sportovní činnosti

 • do 27.1.2017

 • podpora celoroční sportovní činnost oddílů nebo klubů sídlících v Olomouckém kraji. Dotace je zaměřena zejména do oblasti zabezpečení účasti členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu a pořádání sportovních, výcvikových a náborových akcí

 • minimální výše dotace: 5 000,- Kč

 • maximální výše dotace: 5 000 000,- Kč; 50%

 • u dotací do 30 000,- Kč není povinná spoluúčast

 

Podpora sportovních akcí

 • do 28.2.2017

 • podpora organizaci sportovních akcí v regionu Olomouckého kraje. Příspěvek je zaměřen zejména na organizační zajištění akce, zahrnující mimo jiné přípravu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu, nákupu pohárů, medailí a cen pro účastníky a materiální a technické zabezpečení poskytovatelem podporované akce.

 • minimální výše dotace: 5 000,- Kč

 • maximální výše dotace: 2 000 000,- Kč; 50%

 

Dotace na získání trenérské licence

 • od 1.3.2017 do 31.5.2017

 • na zvýšení vzdělání u trenérů mládeže v regionu Olomouckého kraje formou snížení nákladů na získání trenérského vzdělání. Cílem je zkvalitnění sportovní přípravy dětí a mládeže ve sportovních oddílech v regionu Olomouckého kraje. Je určen k částečnému pokrytí účastnického poplatku pro trenéry mládeže k získání trenérské licence A, B, C.

 • minimální výše dotace: 500,- Kč

 • maximální výše dotace: 10 000,- Kč; 50%

 • u dotací do 30 000,- Kč není povinná spoluúčast

 

HASIČI - obce

 

Dotace na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí

 • do 10.2.2017

 • žadatelem může být pouze obec

 • minimální výše dotace: 5 000,- Kč

 • maximální výše dotace: 300 000,- Kč; 50%

 

Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2017 – navazuje na dotaci z rozpočtu státu

 • do 10.2.2017

 • žadatelem může být pouze obec

 • minimální výše dotace: 10 000,- Kč

 • maximální výše dotace: 100 000,- Kč; 50%

 

HASIČI - spolky

 

Dotace na činnost, akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných spolků

 • do 31.7.2017

1) Dotace na činnost se poskytuje na mzdy a potřebné odvody pracovníkům sekretariátu, na provoz kanceláře a další činnost sekretariátu spojenou s přípravou a realizací akcí a projektů OSH ČMS (pořízení kancelářských potřeb, úhrada nájmu kanceláře bez energií, úhrada poštovních, internetových a telefonních služeb, propagace a propagační materiály aj.), v rozsahu plnění vyplývající z Přílohy č. 1. Žadatelem o dotaci na činnost může být pouze OSH ČMS Olomouckého kraje.

2) Dotace na akce a projekty se poskytují:

a) na podporu akcí pořádaných spolky hasičů OK a jedná se zejména o hasičské soutěže, hasičské soutěže mládeže, ukázky techniky, výstavy, reprezentaci na mistrovství v požárním sportu a to v rozsahu dle Přílohy č. 1;

b) na podporu prezentace požární ochrany veřejnosti, jedná se zejména o oslavy výročí založení spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje - např. 70, 80, 90, 100, 105, 110, 115, 120 let a více, v rozsahu dle Přílohy č. 1;

c) na podporu udržování hasičských tradic a informování o historii hasičstva.

 

Příloha č. 1 

1) Poskytnutí dotace pro hasiče, spolky a pobočné spolky hasičů Olomouckého kraje bude provedeno následujícím způsobem:

a) Dotace na činnost v daném kalendářním roce může činit max. 150.000 Kč. Z této částky bude odečtena částka ve výši finančního příspěvku poskytnutého Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje (dohodou pro potřeby OSH ČMS), pokud OSH ČMS na něj vznikl nárok. Tuto skutečnost o poskytnutí příspěvku Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje je nutné doložit v žádosti a bude zohledněna při stanovení výše dotace.

b) Poskytnutí dotace na akce a projekty bude v daném kalendářním roce provedeno v rozsahu dle níže uvedené tabulky.

 

Akce pořádané spolky hasičů Olomouckého kraje

Maximální výše dotace

Soutěž v požárním sportu

5.000 Kč

Soutěž v požárním sportu mládeže

7.000 Kč

Významné oslavy výročí založení SDH (70, 80, 90, 100,105, 110, 115, 120 a více let)

10.000 Kč

Memoriál uspořádaný za dobrovolného hasiče, který zahynul při plnění svých služebních povinností

15.000 Kč

Materiálně - technické vybavení kolektivů mladých hasičů pro celostátní hry PLAMEN a dorostu 2016/2017 (např. savice, hadice, proudnice, vzduchovky, rozdělovače, džberovky a další vybavení, které nestojí při soutěžích na dráze)

 

5.000 Kč

 

 

Akce a projekty hasičů (fyzických osob)

Maximální výše dotace

Reprezentace Olomouckého kraje na mezinárodních hasičských soutěžích

15.000 Kč

 

logo

Datum vložení: 2. 1. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 1. 2017 0:00
Autor: Správce Webu

Pro obce

Univerzální překladač

Překlad (translations)

XIII. HRY MIKROREGIONU ZÁHORAN

Rakov 2015

 

Videokronika mikroregionu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie