Menu
Mikroregion Záhoran
Mikroregion Záhoran

Dotace z Olomouckého kraje 2018

Dotace z Olomouckého kraje 2018

Olomoucký kraj 2018

Program obnovy venkova Olomouckého kraje

 

- do 7.2.2018

 

DT 1 – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

 

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

 1. výstavbu, rekonstrukci, opravu místních komunikací, chodníků a součástí místních komunikací (mosty, lávky apod.),
 2. výstavbu, rekonstrukci, opravu staveb v majetku obce,
 3. výstavbu, rekonstrukci, opravu veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu,
 4. přípravu a/nebo realizaci protipovodňových opatření (hráze, zatravnění, meze, úpravy na kanalizaci apod., včetně projektové dokumentace),
 5. komplexní úpravu veřejného prostranství obce, vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně – náves, liniová zeleň, hřbitovy atd.,
 6. kombinaci výše uvedených podporovaných aktivit dotačního titulu 1

 

 • minimální výše dotace: 50 000,- Kč
 • maximální výše dotace: 500 000,- Kč; 50%

 

Pozn. Budou-li celkové skutečně vynaložené uznatelné výdaje na projekt/akci nižší než částka odpovídající dvojnásobku poskytnuté dotace, je žadatel povinen vzniklý rozdíl poskytovateli v rámci vyúčtování dotace vrátit v souladu se Smlouvou!!!!! Už do žádosti je proto třeba uvést reálnou částku!!!!

 

 

DT 2 – Podpora zpracování územně plánovací dokumentace

 

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

 1. zpracování územního plánu
 2. zpracování návrhu  či úprav návrhů (jednotlivé etapy) územního plánu podle stavebního zákona včetně odůvodnění a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, posouzení SEA a NATURA, pokud se zpracovává,
 3. zpracování změny územního plánu jen pokud byla vyvolána objektivními změnami v území (např. živelná pohroma a jiné), včetně vyhotovení právního stavu
 4. zpracování regulačního plánu obce.

 

 • minimální výše dotace: 35 000,- Kč
 • maximální výše dotace: 200 000,- Kč; 50%

 

Pozn. Budou-li celkové skutečně vynaložené uznatelné výdaje na projekt/akci nižší než částka odpovídající dvojnásobku poskytnuté dotace, je žadatel povinen vzniklý rozdíl poskytovateli v rámci vyúčtování dotace vrátit v souladu se Smlouvou!!!!! Už do žádosti je proto třeba uvést reálnou částku!!!!

 

 

 

DT 3 – Podpora přípravy projektové dokumentace

 

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na vypracování projektové dokumentace, včetně samostatných studií, nezbytné pro realizaci plánovaného záměru obce, který je v souladu s pravidly pro podávání žádosti o poskytování dotací v rámci krajských, národních a evropských programů. Obec může financovat realizaci plánovaného záměru na základě vypracované projektové dokumentace také výhradně z vlastních zdrojů.

 

 

 • minimální výše dotace: 50 000,- Kč
 • maximální výše dotace: 300 000,- Kč; 50%

 

Pozn. Budou-li celkové skutečně vynaložené uznatelné výdaje na projekt/akci nižší než částka odpovídající dvojnásobku poskytnuté dotace, je žadatel povinen vzniklý rozdíl poskytovateli v rámci vyúčtování dotace vrátit v souladu se Smlouvou!!!!! Už do žádosti je proto třeba uvést reálnou částku!!!!

 

 

 

 

 

 

Program na podporu lesních ekosystémů 2018 - 2020

 • do 31.5.2018
 • oplocení lesních porostů (výstavba oplocenek) - výška oplocenky 160 cm, v oplocence 30% MZD

 Lze žádat pouze na práce od schválení dotačního Programu tj. od 1.1.2018 - oplocenka nesmí být postavena před tímto datem.

Obce a příspěvkové organizace obcí, církve a velké podniky podávají REGISTRACI ŽADATELE před zahájením prací tj. od 1.1.2018 do 30.4. 2018!!!

Výše dotace se stanoví součinem sazby a množstvím skutečně provedených technických jednotek (technická jednotka uvedena s přesností na 3 desetinná místa). 

 

Indikace 

Předmět 

dotace 

Technické 

jednotky

 

Sazba 

1. 

oplocení lesních porostů – oplocenky 

Kč/km 

35 000 

 

 

 

 

Budování a rekonstrukce přechodů pro chodce

 • do 15.2.2018
 • podpora zvyšování bezpečnosti provozu a bezpečnosti chodců na silnicích I., II. a III. třídy na území Olomouckého kraje 
 • minimální výše dotace: 10 000,- Kč
 • maximální výše dotace: 2 500 000,- Kč; 50%

 

 

 

Výstavba a oprava cyklostezek

 • do 15.2.2018
 • podpora výstavby a oprav cyklostezek v Olomouckém kraji
 • minimální výše dotace: 50 000,- Kč
 • maximální výše dotace: 2 500 000,- Kč; 50%

 

 

 

 

Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích – nový dotační titul!!!!!

 • do 18.5.2018
 • investiční dotace do oblasti výstavby a rekonstrukcí tělovýchovných a sportovních zařízení, zaměřenou cíleně na zkvalitnění podmínek pro sportovní činnost v obcích a městech Olomouckého kraje
 • žadatel: obec nebo jiný právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje 
 • minimální výše dotace: 200 000,- Kč
 • maximální výše dotace: 8 000 000,- Kč; 50% u obce, 30% u jiné právnické osoby (spolku)

 

 

 

 

HASIČI - obce

 

Dotace na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí

 • do 19.2.2018
 • žadatelem může být pouze obec
 • minimální výše dotace: 5 000,- Kč
 • maximální výše dotace: 300 000,- Kč; 50%
 • v případě dotace do 35 000,- Kč není vyžadována spoluúčast

 

Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2018 – navazuje na dotaci z rozpočtu státu

 • do 19.2.2018
 • žadatelem může být pouze obec
 • minimální výše dotace: 10 000,- Kč
 • maximální výše dotace: 100 000,- Kč; 50%

 

HASIČI - spolky

 

Dotace na činnost, akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných spolků

 

 • do 31.7.2018

 

- dotace především na uspořádání soutěží v požárním sportu dospělých, soutěží v požárním sportu mládeže, na uspořádání významných oslav výročí založení sborů dobrovolných hasičů, výstav a prezentací požární techniky

 

Poskytnutí dotace na akce a projekty bude v daném kalendářním roce provedeno v rozsahu dle níže uvedené tabulky.

 

 

Akce pořádané spolky a pobočnými spolky hasičů Olomouckého kraje a dále také fyzickými osobami (dle odst. 4.1. Pravidel dotačního programu) 

Maximální výše dotace 

Soutěž v požárním sportu dospělých 

8.000,- Kč 

Soutěž v požárním sportu mládeže 

10.000,- Kč 

Významné oslavy výročí založení SDH (70, 80, 90, 100,105, 110, 115, 120 a více let) 

10.000,- Kč 

Memoriál uspořádaný za dobrovolného hasiče, který zahynul při plnění svých služebních povinností 

15.000,- Kč 

Reprezentace Olomouckého kraje na mezinárodních hasičských soutěžích 

15.000,- Kč 

 

 

Uvedeny jsou pouze akce, které se přímo dotýkají spolků SDH, jinak je možné žádat i na akce pořádané krajským spolkem hasičů, Moravskou hasičskou jednotou či sportovním klubem při HZS Olomouckého kraje.

 

 

 

SENIOŘI

 

Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování

 • do 4.2.2018
 • kluby seniorů atd.
 • Aktivity:
  • jednorázové nebo pravidelně opakující se akce/projekty zaměřené na sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení
  • činnost nestátních neziskových organizací působících v sociální oblasti, jejichž hlavním posláním je hájení zájmů osob znevýhodněných v různých oblastech života či ohrožených sociálním vyloučením
  • akce/projekty směřující ke zvýšení pracovního uplatnění osob se ztíženým postavením na trhu práce
  • akce/projekty zaměřené na vzdělávání, informace a osvětu v oblasti sociální
 • minimální výše dotace: 10 000,- Kč
 • v případě dotace do 35 000,- Kč není vyžadována spoluúčast

 

 

 

SPORT

 

Podpora sportovních akcí

 • do 2.2.2018
 • podpora organizaci sportovních akcí v regionu Olomouckého kraje. Příspěvek je zaměřen zejména na organizační zajištění akce, zahrnující mimo jiné přípravu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu, nákupu pohárů, medailí a cen pro účastníky a materiální a technické zabezpečení poskytovatelem podporované akce.
 • minimální výše dotace: 10 000,- Kč
 • maximální výše dotace: 1 000 000,- Kč; 50%
 • v případě dotace do 35 000,- Kč není vyžadována spoluúčast

 

 

 

Dotace na získání trenérské licence

 • od 1.3.2018 do 18.5.2018

-      na zvýšení vzdělání u trenérů mládeže v regionu Olomouckého kraje formou snížení nákladů na získání trenérského vzdělání. Cílem je zkvalitnění sportovní přípravy dětí a mládeže ve sportovních oddílech v regionu Olomouckého kraje. Je určen k částečnému pokrytí účastnického poplatku pro trenéry mládeže k získání trenérské licence A, B, C.

 • minimální výše dotace: 500,- Kč
 • maximální výše dotace: 20 000,- Kč
 • není povinná spoluúčast

 

KULTURA

 

Obnova kulturních památek

 • do 7.2.2018
 • minimální výše dotace: 200 000,- Kč (u restaurování kulturní památky: 50 000,- Kč)
 • maximální výše dotace: 500 000,- Kč; 50%

 

 

Obnova staveb drobné architektury místního významu

 • do 7.2.2018
 • minimální výše dotace: 15 000,- Kč
 • maximální výše dotace: 50 000,- Kč; 50%
 • v případě dotace do 35 000,- Kč není vyžadována spoluúčast

 

 

 

Program podpory kultury

 • do 2.2.2018

- podpora kulturních aktivit všech typů pořádaných a organizovaných fyzickými i právnickými osobami všech sociálních skupin obyvatel kraje zejména v následujících oblastech:

 

            - pořádání kulturních akcí (např. koncerty či divadelní představení, folklorní festivaly, výchovné koncerty, festivaly a přehlídky, akce k významným výročím);

            – podpora aktivit neprofesionálních kulturních a uměleckých sdružení;

            – tvůrčí aktivity související s územím kraje, umělecká činnost místních autorů;

            – výstavní a galerijní činnost;

            – literární a audiovizuální tvorba, např. publikace a záznamové nosiče se zaměřením      na kulturu a místopis, literární díla místních autorů, vydávání a překlady odborné a          umělecké literatury, kulturní periodika, dokumentární díla zaměřená na kraj, historii,         současnost a na jeho obyvatele, původní tvorba odrážející život v kraji;

            – kulturně-vzdělávací činnost, mj. přednášky, workshopy, odborné semináře a     konference;

            – reprezentace a propagace Olomouckého kraje, např. reprezentace kraje jednotlivci      či soubory na kulturních akcích nadregionálního významu, celorepublikového charakteru nebo v zahraničí.

 

 • minimální výše dotace: 10 000,- Kč
 • maximální výše dotace: 1 000 000,- Kč, 50%
 • v případě dotace do 35 000,- Kč není vyžadována spoluúčast

 

logo

Datum vložení: 5. 1. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 1. 2018 0:00
Autor: Správce Webu

Pro obce

Univerzální překladač

Překlad (translations)

XIII. HRY MIKROREGIONU ZÁHORAN

Rakov 2015

 

Videokronika mikroregionu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie