Menu
Mikroregion Záhoran
Mikroregion Záhoran

Harmonogram výzev z IROP 2017

IROP, 2017

Byl zveřejněn harmonogram z programu IROP na rok 2017. Níže jsou uvedeny vybrané výzvy týkající se obcí:

 

Výzva č. 69 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy


Předpokládaný termín: 02/2017 – 07/2017

Oprávnění žadatelé:

 • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy

Podporované aktivity:

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikace pro pěší včetně soucisejících bezpečnostních prvků

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty včetně doprovodné infrastruktury

Cílové skupiny:

 • obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, uživatelé veřejné dopravy

Výše dotace v předešlé výzvě: 90%


 

Výzva č. 74 - Komunitní centra


Předpokládaný termín: 03/2017 – 07/2017

Oprávnění žadatelé: nestátní neziskové organizace, organizační složky státu (OSS), příspěvkové organizace organizačních složek státu (PO OSS), kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve a církevní organizace

Podporované aktivity:

 • vznik komunitních center – stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a venkovní úpravy komunitních center. Dosud byla podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního základního sociálního poradenství, popřípadě volitelné sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování. Komunitní centrum realizuje volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků dané komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality.

Cílová skupina:

 • osoby ohrožené sociálním vyloučením: etnické menšiny (zejména Romové), osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, bezdomovci, senioři, osoby se zdravotním postižením, nízkopříjmové skupiny obyvatel, dlouhodobě nezaměstnaní (opakovaně nezaměstnaní), osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, v nepříznivě sociální situaci žijící rodiny, děti, mládež a osoby opouštějící ústavní zařízení nebo zařízení výkonu trestu. A dále  osoby ohrožené vícenásobnými riziky (kumulace znevýhodnění z více hledisek, jako je např. věk, pohlaví, zdravotní postižení, finanční zdroje, etnicita)

 • osoby ze zdravotním postižením

Výše dotace v předešlé výzvě: 90%


 

Výzva č. 80 - Sociální bydlení


Předpokládaný termín: 05/2017 – 09/2017

Oprávnění žadatelé: obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace

Podporované aktivity:

 • pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení

Cílová skupina:

 • osoby v bytové nouzi: osoby spící venku; osoby v nízkoprahové noclehárně; osoby sezonně využívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek; muži a ženy v azylovém domě; matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě; úplné rodiny v azylovém domě; osoby v domě na půli cesty; osoby ve veřejné komerční ubytovně; osoby v přístřeší po vystěhování z bytu; žadatelé o azyl v azylových zařízením; osoby po opuštění z věznice; osoby po opuštění dětské isntituce či pěstounské péče; muži a ženy v seniorském věku; invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě; osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel; osoby bydlící v bytě bez právního důvodu; osoby v nezákonně obsazené budově; osoby na nezákonně obsazeném pozemku; osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu; osoby žijící v mobilním obydlí; osoby žijící v budově, která není určená k bydlení; osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení; osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání

Výše dotace v předešlé výzvě: 90%

 

Výzva č. 72 - Infrastruktura pro předškolní vdělávání

Předpokládaný termín: 02/2017 – 06/2017

Oprávnění žadatelé:

 • zařízení – péče o děti do 3 let

 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání

 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

 • kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji

 • obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi

 • nestátní neziskové organizace

Podporované aktivity:
 

 • infrastruktura pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol (jedná se o navýšení kapacity!!!)

Cílové skupiny:

 • děti do 3 let, děti v předškolním vzdělávání, osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se speciálním vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

Všechny projektové záměry předložené v rámci těchto výzev musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP) a záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP v příslušném plánu.

Výše dotace v předešlé výzvě: 90%

 

Výzva č. 91 - Infrastruktura základních škol

Předpokládaný termín: 10/2017 – 03/2018

Oprávnění žadatelé:

 • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání

 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

 • kraje - organizace zřizované nebo zakládané kraji

 • obce - organizace zřizované nebo zakládané obcemi

 • nestátní neziskové organizace

 • církve - církevní organizace

 • organizační složky státu - příspěvkové organizace organizačních složek státu

Podporované aktivity:

 • stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory)

 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol

 • zvýšení kapacit škol ve vazbě na územíé se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit

Všechny projektové záměry předložené v rámci těchto výzev musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP) a záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP v příslušném plánu.

Výše dotace v předešlé výzvě: 90%


 

Datum vložení: 1. 11. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 11. 2016 0:00
Autor: Správce Webu

Pro obce

Univerzální překladač

Překlad (translations)

XIII. HRY MIKROREGIONU ZÁHORAN

Rakov 2015

 

Videokronika mikroregionu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie