Menu
Mikroregion Záhoran
Mikroregion Záhoran

Výzva MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

Výzva MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR 2019+

 

logo

 

Vyhlašovatel:              Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Termín:                       21.11.2018 – 28.2.2019

 

Dotační titul A: Podpora obnovy místních komunikací

 

Výše příspěvku:

Minimální částka

500 000,- Kč

Maximální částka

5 000 000,- Kč

Procentní sazba

maximálně do 70% celkových uznatelných výdajů projektu

 

Podporované aktivity:

Podporovány budou projekty zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:

·  všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;

·  místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;

·  napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci; je-li tato v majetku obce

·  dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:

- obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),

- obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Přípustné změny povrchů

·  Původní povrch: Asfalt, beton, dlažba, betonové panely, štěrk

·  Nový povrch: Asfalt, beton, dlažba

Neuznatelné náklady:

 • vybudování nové místní komunikace,
 • vybudování nebo obnovu účelových komunikací,
 • vybudování nebo obnovu chodníků, včetně obrubníků,
 • svislé dopravní značení, veřejné osvětlené, reklamní zařízení a reklamní poutače,

inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení.

 

Dotační titul B: Podpora obnovy sportovní infrastruktury

 

Výše příspěvku:

 

Minimální částka

500 000,- Kč

Maximální částka

5 000 000,- Kč

Procentní sazba

maximálně do 70% celkových uznatelných výdajů projektu

 

 

Podporované aktivity:

Podporovány budou akce zaměřené na:

·  na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,

·  na obnovu školních tělocvičen

Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu použít.

Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro volnočasové aktivity.

Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Mimoškolní využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové časové kapacity objektu.


Uznatelné náklady:

-  vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury,

-  vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, toalety, střídačky (pevně zabudované), nářaďovna apod., v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy sportovní infrastruktury,

-  oplocení, osvětlení školního hřiště, v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy školního hřiště,

-  výměna kotle včetně otopné soustavy, v případě, že tato akce je součástí obnovy školní tělocvičny.

 

Neuznatelné náklady:

-  tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství určené k zabudování (např. ribstole, konstrukce na šplh, kruhy, hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a sklopné košíkové atpod.),

-  tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, trampolíny, tělocvičné kozy a koně, žíněnky, gymnastické běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal, míče, doskočiště mobilní, odrazové můstky, startovací bloky apod.).

 

Dotační titul C: Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

 

Výše příspěvku:

 

Minimální částka

200 000,- Kč

Maximální částka

1 000 000,- Kč

Procentní sazba

maximálně do 70% celkových uznatelných výdajů projektu

 

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu:

· propustků

·  mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti

·  parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí

·  zastávek linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy

Podporovány budou akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být budovány pro konkrétního provozovatele/uživatele a nesmí sloužit k provozování ekonomické činnosti účastníka podprogramu.

 

Dotační titul D: Podpora vítězů soutěže Vesnice roku - Býškovice

Výše příspěvku:

Oranžová stuha v krajském kole

600 000,- Kč

Procentní sazba

maximálně do 85 % celkových uznatelných výdajů projektu

 

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na:

 • obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.),
 • komplexní úpravu veřejných prostranství,
 • obnovu a zřizování veřejné zeleně
 • rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,
 • obnovu a pořízení technického vybavení a zařízení, přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku

 

Dotační titul E: Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

 

Výše příspěvku:

 

Minimální částka

500 000,- Kč

Maximální částka

10 000 000,- Kč

Procentní sazba

maximálně do 70% celkových uznatelných výdajů projektu

 

 

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:

·  Kulturní domy

·  Obecní domy

·  Multifunkční domy

·  Školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu) apod.

Neuznatelné náklady:

-  nová výstavba,

-  související s obnovou prostor určených k bydlení,

-  nákup a pořízení vybavení, nábytku.

Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové kapacity (časové, dispoziční apod.).

 

Dotační titul G: Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

 

Výše příspěvku:

 

Minimální částka

50 000,- Kč

Maximální částka

500 000,- Kč

Procentní sazba

maximálně do 70% celkových uznatelných výdajů projektu

 

 

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku účastníka podprogramu. Jedná se zejména o obnovu staveb jako:

 • kaple, kaplička, márnice,
 • socha,
 • boží muka, kříž.

Dále pak na obnovu:

 • prostoru hřbitovů,
 • hřbitovní zdi.

Uznatelné náklady:

- úprava nejbližšího prostranství (terénní úpravy, přístupové chodníčky, drobný mobiliář apod.), v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy drobných sakrálních staveb, hřbitovů nebo hřbitovních zdí.

Neuznatelné náklady:

 • na nákup a pořízení vybavení,

na fotodokumentaci, restaurátorskou zprávu apod.

 

Dotační titul H: Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Výše příspěvku:

 

Minimální částka

100 000,- Kč

Maximální částka

3 000 000,- Kč

Procentní sazba

maximálně do 70% celkových uznatelných výdajů projektu

 

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti.

Jde především o:

 • obnovu nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť,
 • obnovu obecních koupališť lokálního charakteru,
 • obnovu nebo vybudování naučných/zážitkových stezek (vyjma cyklostezek),
 • obnovu nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (vnitřní a vnější prostory pro setkávání, komunitní a spolkovou činnost).

Místo pasivního odpočinku je zpevněná plocha vybudovaná za účelem posezení a relaxace v krajině, přírodě. Místo pasivního odpočinku musí být vždy veřejně přístupné a nesmí být zpoplatněno. Součástí místa pasivního odpočinku mohou být například lavička/y, stůl/stoly, stojan/y na kola, odpadkový/ě koš/e, přístřešek nebo závětří se střechou apod.

Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové kapacity (časové, dispoziční apod.).

Neuznatelné náklady:

 • vybudování cyklostezek,
 • nákup a pořízení drobného vybavení (např. stolní hry, míče, švihadla apod.),
 • nákup a pořízení nábytku,
 • nákup a pořízení vybavení pro spolkovou činnost (např. kulisy, kostýmy, hasičská technika, nábytek, elektro spotřebiče, hardware a software vybavení a příslušenství apod.).

 

Dotační titul I: Podpora dostupnosti služeb

Výše příspěvku:

 

Minimální částka

100 000,- Kč

Maximální částka

2 000 000,- Kč

Procentní sazba

maximálně do 70% celkových uznatelných výdajů projektu

 

Podporované aktivity:

 

Podpora je určena na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti. Podporovány budou akce zaměřené na rekonstrukci, přestavbu a výstavbu objektů nebo jejich částí, které budou následně nabídnuty k provozování za transparentních a tržních podmínek. Podporovány budou akce zaměřené na přípravu prostor pro provoz základní lékařské péče (pediatr, praktický lékař, zubař) a obchod (základní potřeby/smíšené zboží, přípustná je kooperace s „Pošta partner“). Prostor nesmí být připravován pro konkrétního provozovatele. Základní podmínkou pro podání žádosti je, že v katastru žadatele není v době podání žádosti provozována činnost stejného charakteru soukromým subjektem.

 

Účastníkem podprogramu může být:

 • obec do 1000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument,
 • dobrovolný svazek obcí, který je zapsán do rejstříku svazků obcí v souladu se 128/2000 Sb. obecní zřízení. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument.

Uznatelné náklady jsou:

 • rekonstrukce objektu,
 • v případě prostoru určeného pro obchod – základní technické vybavení (mrazáky, chladící technika),
 • pořízení nebo přestavba pojízdné prodejny. Neuznatelné náklady:
 • vybavení nábytkem, kancelářskou technikou,
 • vybavení zdravotnickým zařízením,
 • nákup a pořízení osobního automobilu.

 

Dotační titul K: Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

Výše příspěvku:

 

Minimální částka

100 000,- Kč

Maximální částka

300 000,- Kč

Procentní sazba

maximálně do 70% celkových uznatelných výdajů projektu

 

Podporované aktivity:

Podporovány budou akce zaměřené na:

 • prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem,
 • výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu arozvoj venkova s nadregionálním dosahem,
 • odborné vzdělávání starostů související s výkonem jejich funkce

Účastníkem podprogramu může být:

 • obec do 3000 obyvatel
 • dobrovolný svazek obcí

Uznatelné náklady:

- pronájem prostor, prezentační techniky, lektorská činnost, doprava, občerstvení (limit 300 Kč / os. / den), propagační a prezentační materiály.

Neuznatelné náklady:


- nákup a pořízení hardware a software zařízení a příslušenství, kancelářské vybavení, kancelářské potřeby, ubytování, vstupné, pronájem kol, koloběžek apod.

Datum vložení: 23. 11. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 23. 11. 2018 0:00
Autor: Správce Webu

Pro obce

Univerzální překladač

Překlad (translations)

XIII. HRY MIKROREGIONU ZÁHORAN

Rakov 2015

 

Videokronika mikroregionu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie