Menu
Mikroregion Záhoran
Mikroregion Záhoran

Výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

Výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

Výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR 2019+

 

logo

 

Vyhlašovatel:              Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Termín:                       21.11.2018 – 28.2.2019

 

Přehled dotačních titulů vyhlášených v této výzvě:

 

Dotační titul A:          Podpora obnovy místních komunikací

Dotační titul B:          Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Dotační titul C:          Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní                                                  infrastruktury

Dotační titul D:          Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

Dotační titul E:          Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Dotační titul G:          Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

Dotační titul H:          Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního                                  odpočinku

Dotační titul I:            Podpora dostupnosti služeb

Dotační titul K:           Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na                                           rozvoji obcí

 

Dotační titul A: Podpora obnovy místních komunikací

 

Výše příspěvku:

Minimální částka

500 000,- Kč

Maximální částka

5 000 000,- Kč

Procentní sazba

maximálně do 70% celkových uznatelných výdajů projektu

 

Podporované aktivity:

Podporovány budou projekty zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:

·  všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;

·  místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;

·  napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci; je-li tato v majetku obce

·  dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:

- obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),

- obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Přípustné změny povrchů

·  Původní povrch: Asfalt, beton, dlažba, betonové panely, štěrk

·  Nový povrch: Asfalt, beton, dlažba

 

Dotační titul B: Podpora obnovy sportovní infrastruktury

 

Výše příspěvku:

 

Minimální částka

500 000,- Kč

Maximální částka

5 000 000,- Kč

Procentní sazba

maximálně do 70% celkových uznatelných výdajů projektu

 

 

Podporované aktivity:

Podporovány budou akce zaměřené na:

·  na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,

·  na obnovu školních tělocvičen

Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu použít.

Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro volnočasové aktivity.

Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Mimoškolní využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové časové kapacity objektu.


Uznatelné náklady:

-  vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury,

-  vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, toalety, střídačky (pevně zabudované), nářaďovna apod., v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy sportovní infrastruktury,

-  oplocení, osvětlení školního hřiště, v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy školního hřiště,

-  výměna kotle včetně otopné soustavy, v případě, že tato akce je součástí obnovy školní tělocvičny.

 

Dotační titul C: Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

 

Výše příspěvku:

 

Minimální částka

200 000,- Kč

Maximální částka

1 000 000,- Kč

Procentní sazba

maximálně do 70% celkových uznatelných výdajů projektu

 

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu:

· propustků

·  mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti

·  parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí

·  zastávek linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy

Podporovány budou akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být budovány pro konkrétního provozovatele/uživatele a nesmí sloužit k provozování ekonomické činnosti účastníka podprogramu.

 

Dotační titul D: Podpora vítězů soutěže Vesnice roku - Býškovice

Výše příspěvku:

Oranžová stuha v krajském kole

600 000,- Kč

Procentní sazba

maximálně do 85 % celkových uznatelných výdajů projektu

 

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na:

  • obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.),
  • komplexní úpravu veřejných prostranství,
  • obnovu a zřizování veřejné zeleně
  • rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,
  • obnovu a pořízení technického vybavení a zařízení,
  • přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku

 

Dotační titul E: Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

 

Výše příspěvku:

 

Minimální částka

500 000,- Kč

Maximální částka

10 000 000,- Kč

Procentní sazba

maximálně do 70% celkových uznatelných výdajů projektu

 

 

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:

·  Kulturní domy

·  Obecní domy

·  Multifunkční domy

·  Školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu) apod.

 

Neuznatelné náklady:

-  nová výstavba,

-  související s obnovou prostor určených k bydlení,

-  nákup a pořízení vybavení, nábytku.

Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové kapacity (časové, dispoziční apod.).

 

 

Datum vložení: 23. 11. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 23. 11. 2018 0:00
Autor: Správce Webu

Pro obce

Univerzální překladač

Překlad (translations)

XIII. HRY MIKROREGIONU ZÁHORAN

Rakov 2015

 

Videokronika mikroregionu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie