Menu
Mikroregion Záhoran
Mikroregion Záhoran

Probíhá úprava webových stránek.

Výzva MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

Stránka

Výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

Výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+Výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

23. 11. 2018 Zobrazit více

Výzva MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

Výzva MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR 2019+

 

logo

 

Vyhlašovatel:              Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Termín:                       21.11.2018 – 28.2.2019

 

Dotační titul A: Podpora obnovy místních komunikací

 

Výše příspěvku:

Minimální částka

500 000,- Kč

Maximální částka

5 000 000,- Kč

Procentní sazba

maximálně do 70% celkových uznatelných výdajů projektu

 

Podporované aktivity:

Podporovány budou projekty zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:

·  všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;

·  místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;

·  napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci; je-li tato v majetku obce

·  dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:

- obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),

- obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Přípustné změny povrchů

·  Původní povrch: Asfalt, beton, dlažba, betonové panely, štěrk

·  Nový povrch: Asfalt, beton, dlažba

Neuznatelné náklady:

 • vybudování nové místní komunikace,
 • vybudování nebo obnovu účelových komunikací,
 • vybudování nebo obnovu chodníků, včetně obrubníků,
 • svislé dopravní značení, veřejné osvětlené, reklamní zařízení a reklamní poutače,

inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení.

 

Dotační titul B: Podpora obnovy sportovní infrastruktury

 

Výše příspěvku:

 

Minimální částka

500 000,- Kč

Maximální částka

5 000 000,- Kč

Procentní sazba

maximálně do 70% celkových uznatelných výdajů projektu

 

 

Podporované aktivity:

Podporovány budou akce zaměřené na:

·  na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,

·  na obnovu školních tělocvičen

Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu použít.

Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro volnočasové aktivity.

Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Mimoškolní využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové časové kapacity objektu.


Uznatelné náklady:

-  vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury,

-  vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, toalety, střídačky (pevně zabudované), nářaďovna apod., v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy sportovní infrastruktury,

-  oplocení, osvětlení školního hřiště, v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy školního hřiště,

-  výměna kotle včetně otopné soustavy, v případě, že tato akce je součástí obnovy školní tělocvičny.

 

Neuznatelné náklady:

-  tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství určené k zabudování (např. ribstole, konstrukce na šplh, kruhy, hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a sklopné košíkové atpod.),

-  tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, trampolíny, tělocvičné kozy a koně, žíněnky, gymnastické běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal, míče, doskočiště mobilní, odrazové můstky, startovací bloky apod.).

 

Dotační titul C: Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

 

Výše příspěvku:

 

Minimální částka

200 000,- Kč

Maximální částka

1 000 000,- Kč

Procentní sazba

maximálně do 70% celkových uznatelných výdajů projektu

 

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu:

· propustků

·  mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti

·  parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí

·  zastávek linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy

Podporovány budou akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být budovány pro konkrétního provozovatele/uživatele a nesmí sloužit k provozování ekonomické činnosti účastníka podprogramu.

 

Dotační titul D: Podpora vítězů soutěže Vesnice roku - Býškovice

Výše příspěvku:

Oranžová stuha v krajském kole

600 000,- Kč

Procentní sazba

maximálně do 85 % celkových uznatelných výdajů projektu

 

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na:

 • obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.),
 • komplexní úpravu veřejných prostranství,
 • obnovu a zřizování veřejné zeleně
 • rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,
 • obnovu a pořízení technického vybavení a zařízení, přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku

 

Dotační titul E: Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

 

Výše příspěvku:

 

Minimální částka

500 000,- Kč

Maximální částka

10 000 000,- Kč

Procentní sazba

maximálně do 70% celkových uznatelných výdajů projektu

 

 

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:

·  Kulturní domy

·  Obecní domy

·  Multifunkční domy

·  Školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu) apod.

Neuznatelné náklady:

-  nová výstavba,

-  související s obnovou prostor určených k bydlení,

-  nákup a pořízení vybavení, nábytku.

Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové kapacity (časové, dispoziční apod.).

 

Dotační titul G: Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

 

Výše příspěvku:

 

Minimální částka

50 000,- Kč

Maximální částka

500 000,- Kč

Procentní sazba

maximálně do 70% celkových uznatelných výdajů projektu

 

 

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku účastníka podprogramu. Jedná se zejména o obnovu staveb jako:

 • kaple, kaplička, márnice,
 • socha,
 • boží muka, kříž.

Dále pak na obnovu:

 • prostoru hřbitovů,
 • hřbitovní zdi.

Uznatelné náklady:

- úprava nejbližšího prostranství (terénní úpravy, přístupové chodníčky, drobný mobiliář apod.), v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy drobných sakrálních staveb, hřbitovů nebo hřbitovních zdí.

Neuznatelné náklady:

 • na nákup a pořízení vybavení,

na fotodokumentaci, restaurátorskou zprávu apod.

 

Dotační titul H: Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Výše příspěvku:

 

Minimální částka

100 000,- Kč

Maximální částka

3 000 000,- Kč

Procentní sazba

maximálně do 70% celkových uznatelných výdajů projektu

 

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti.

Jde především o:

 • obnovu nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť,
 • obnovu obecních koupališť lokálního charakteru,
 • obnovu nebo vybudování naučných/zážitkových stezek (vyjma cyklostezek),
 • obnovu nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (vnitřní a vnější prostory pro setkávání, komunitní a spolkovou činnost).

Místo pasivního odpočinku je zpevněná plocha vybudovaná za účelem posezení a relaxace v krajině, přírodě. Místo pasivního odpočinku musí být vždy veřejně přístupné a nesmí být zpoplatněno. Součástí místa pasivního odpočinku mohou být například lavička/y, stůl/stoly, stojan/y na kola, odpadkový/ě koš/e, přístřešek nebo závětří se střechou apod.

Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové kapacity (časové, dispoziční apod.).

Neuznatelné náklady:

 • vybudování cyklostezek,
 • nákup a pořízení drobného vybavení (např. stolní hry, míče, švihadla apod.),
 • nákup a pořízení nábytku,
 • nákup a pořízení vybavení pro spolkovou činnost (např. kulisy, kostýmy, hasičská technika, nábytek, elektro spotřebiče, hardware a software vybavení a příslušenství apod.).

 

Dotační titul I: Podpora dostupnosti služeb

Výše příspěvku:

 

Minimální částka

100 000,- Kč

Maximální částka

2 000 000,- Kč

Procentní sazba

maximálně do 70% celkových uznatelných výdajů projektu

 

Podporované aktivity:

 

Podpora je určena na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti. Podporovány budou akce zaměřené na rekonstrukci, přestavbu a výstavbu objektů nebo jejich částí, které budou následně nabídnuty k provozování za transparentních a tržních podmínek. Podporovány budou akce zaměřené na přípravu prostor pro provoz základní lékařské péče (pediatr, praktický lékař, zubař) a obchod (základní potřeby/smíšené zboží, přípustná je kooperace s „Pošta partner“). Prostor nesmí být připravován pro konkrétního provozovatele. Základní podmínkou pro podání žádosti je, že v katastru žadatele není v době podání žádosti provozována činnost stejného charakteru soukromým subjektem.

 

Účastníkem podprogramu může být:

 • obec do 1000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument,
 • dobrovolný svazek obcí, který je zapsán do rejstříku svazků obcí v souladu se 128/2000 Sb. obecní zřízení. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument.

Uznatelné náklady jsou:

 • rekonstrukce objektu,
 • v případě prostoru určeného pro obchod – základní technické vybavení (mrazáky, chladící technika),
 • pořízení nebo přestavba pojízdné prodejny. Neuznatelné náklady:
 • vybavení nábytkem, kancelářskou technikou,
 • vybavení zdravotnickým zařízením,
 • nákup a pořízení osobního automobilu.

 

Dotační titul K: Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

Výše příspěvku:

 

Minimální částka

100 000,- Kč

Maximální částka

300 000,- Kč

Procentní sazba

maximálně do 70% celkových uznatelných výdajů projektu

 

Podporované aktivity:

Podporovány budou akce zaměřené na:

 • prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem,
 • výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu arozvoj venkova s nadregionálním dosahem,
 • odborné vzdělávání starostů související s výkonem jejich funkce

Účastníkem podprogramu může být:

 • obec do 3000 obyvatel
 • dobrovolný svazek obcí

Uznatelné náklady:

- pronájem prostor, prezentační techniky, lektorská činnost, doprava, občerstvení (limit 300 Kč / os. / den), propagační a prezentační materiály.

Neuznatelné náklady:


- nákup a pořízení hardware a software zařízení a příslušenství, kancelářské vybavení, kancelářské potřeby, ubytování, vstupné, pronájem kol, koloběžek apod.


23. 11. 2018 Zobrazit méně

Dotace z Olomouckého kraje 2018

Dotace z Olomouckého kraje 2018Olomoucký kraj 2018

5. 1. 2018 Zobrazit více

Dotace z Olomouckého kraje 2017

Dotace z Olomouckého kraje 2017Olomoucký kraj, 2017

2. 1. 2017 Zobrazit více

II. výzva MZe - Rybníky 2016

MZe, do 30.11.2016

26. 10. 2016 Zobrazit více

Výzva - SFDI - Bezpečnost 2017

SFDI, do 6.1.2017

25. 10. 2016 Zobrazit více

Stránka

Pro obce

Univerzální překladač

Překlad (translations)

XIII. HRY MIKROREGIONU ZÁHORAN

Rakov 2015

 

Videokronika mikroregionu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie